ผู้ให้บริการด้านการทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์

สินค้าและบริการของ FirstRankPlus

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

รายการข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไชต์ FirstRankPlus
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขในการให้บริการนี้จะเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเรา ไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือในนามหน่วยงาน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” และบริษัท เฟิสต์แรงค์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” เพื่อซื้อสินค้าและบริการภายในเว็บไซต์ FirstRankPlus ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สินค้าและบริการ” โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ” ซึ่งลูกค้าควรอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 

ข้อกำหนดการให้บริการทั่วไป

 1. ลูกค้าตกลงที่จะยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ โดยการซื้อสินค้าและบริการจะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยบริษัทมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และการใช้งานต่อหลังจากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการ บริษัทถือว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขการให้บริการ
 2. บริษัทสงวนสิทธิ์ลูกค้าในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อตกลงการให้บริการ ให้บริษัทเป็นผู้แก้ไขหรือเพิ่มเติมแต่เพียงผู้เดียว
 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือตลอดไปได้ตลอดเวลา โดยที่บริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 4. ก่อนหน้าที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าและบริการกับทางบริษัท ลูกค้าจะต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมด
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ลูกค้าเข้าถึงการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 6. การซื้อสินค้าและบริการ จะแสดงว่าลูกค้าได้ยอมรับและให้ความยินยอมที่จะไม่สามารถเพิกถอนต่อข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างอิงในที่นี้และ/หรือมีลิงค์ไว้ในที่นี้

ความเป็นส่วนตัว

 1. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
 2. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 3. ลูกค้าตกลงที่จะยอมรับเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยการซื้อสินค้าและบริการจะถือว่าเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลการเข้าถึงสินค้าและบริการของตนเองไว้เป็นความลับของลูกค้า ลูกค้ายินยอมรับว่าการซื้อสินค้าและบริการใด ๆ ถือว่าเป็นการกระทำโดยลูกค้าเองทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของข้อมูลภายใต้การกระทำของลูกค้าเอง
 2. ลูกค้ายินยอมที่จะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงความต้องการ หรือเพิกถอนการซื้อสินค้าและบริการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และลูกค้าต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า ดังนี้
  – การซื้อสินค้าและบริการที่มีการแจ้งข้อมูลที่ถูกปลอมแปลง
  – การซื้อสินค้าและบริการที่ผิดปกติ ในลักษณะที่เป็นที่ต้องสงสัย ไม่พึงคล้ายการซื้อสินค้าและบริการสำหรับบุคคลทั่วไป
 4. บริษัทขอรับรองว่าจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าและบริการที่น่าพึงพอใจ ดังนั้นหากการซื้อสินค้าและบริการใด ๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้ดำเนินการของบริษัท รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ลูกค้าตกลงไม่ยกเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากทางบริษัท
 5. ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์และเครื่องมือต่าง ๆ ของบริษัทในการฉวยโอกาสสร้างประโยชน์ให้ตนเองหรือบุคคลอื่นจากการกระทำใด ๆ กับบริษัท หากตรวจว่าพบและมีหลักฐานข้อเท็จจริงลูกค้าจะต้องชดใช้ต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงความเสียหายที่เกิดกับบุคคลอื่น ๆ และถูกปรับเป็นจำนวน 10 เท่าของค่าเสียหายทั้งหมด และชำระค่าธรรมเนียม ค่าทนายความแทนบริษัททั้งหมด

การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ

 1. หากลูกค้ากระทำความผิดร้ายแรง หรือทุจริตหลอกลวง จนเกิดความเสียหายแก่บริษัททั้งด้านชื่อเสียง และอื่น ๆ ลูกค้าจะต้องชำระค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของลูกค้ารวมถึงความเสียหายที่เกิดกับบุคคลอื่น ๆ และชำระค่าธรรมเนียม ค่าทนายความแทนบริษัททั้งหมด

การซื้อสินค้าและบริการ

 1. ลูกค้าตกลงว่าจะพูดคุยและตกลงความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการให้เรียบร้อยอย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการทุกครั้ง
 2. หากเป็นบริการรับทำเว็บไซต์ จะมีรอบการแก้ไข 1ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะต้องไม่เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลขององค์ประกอบที่มีอยู่เดิมตามที่ได้พูดคุยและตกลงกันไว้ หากเป็นการขอเพิ่มเติม อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม โดยจะพิจารณาตามระดับความยาก-ง่าย
 3. หากพบว่าจุดผิดพลาดนั้นเป็นความผิดพลาดของบริษัท หรือพบว่าไม่ตรงตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทางบริษัทขอรับรองว่าจะดำเนินการแก้ไขจุดที่เป็นความผิดพลาดของบริษัทให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 4. ในการดำเนินการแก้ไขทุกครั้ง จะต้องไม่เป็นการกระทำที่กระทบต่อโครงสร้างเดิมของเว็บไซต์ และไม่ขัดแย้งกับ ความต้องการที่ได้ตกลงกันไว้ในตอนแรก
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ลูกค้าอันเกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการตกลงความต้องการที่ผิดพลาด หรือการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวลูกค้าเอง
 6. สินค้าและบริการทั้งหมดในเว็บไซต์เป็นของบริษัท เฟิสต์แรงค์ จำกัด เท่านั้น ห้ามมีการสินค้าและบริการในเว็บไซต์ของบริษัทไปใช้ในการแอบอ้างใด ๆ ทั้งสิ้น หากพบเจอจะมีการดำเนินคดีตามกฏหมายจนถึงที่สุด
 7. โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกให้ชำระค่าสินค้าและบริการโดยใช้สินค้าและบริการในเว็บไซต์ของบริษัท ทางบริษัทขอแจ้งว่าทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้ที่นำสินค้าและบริการในเว็บไซต์ของบริษัทไปใช้แอบอ้างทั้งสิ้น
 8. หากพบเบาะแสผู้นำสินค้าและบริการในเว็บไซต์ของบริษัทไปแอบอ้าง โปรดเก็บหลักฐานทั้งหมดนำส่งมาให้บริษัทได้ทุกช่องทางการติดต่อเพื่อช่วยให้บริษัทดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป

การรับประกันและนโยบายการคืนเงิน

 1. บริษัทจะรับประกันเว็บไซต์และคอยช่วยเหลือลูกค้ากรณีเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Domain, Hosting หรือส่วนเสริมที่มาจากทางบริษัท เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการรับประกัน
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับลูกค้า กรณีที่การชำระเงินนั้นไม่ได้เกิดความผิดพลาดมาจากทางบริษัท เช่น ลูกค้าทำรายการชำระเงินผิดพลาด และ/หรือความผิดพลาดอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทางบริษัท

คำรับรองของลูกค้า

 1. ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าได้รับความยินยอมตามกฏหมาย ในการผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากลูกค้าเป็นผู้กระทำหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลการเข้าถึงสินค้าและบริการของลูกค้า
 2. ลูกค้ารับรองว่าจะไม่ใช้สินค้าและบริการในเว็บไซต์ของบริษัทในการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการพนัน การฟอกเงิน รวมถึงการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้นหากเกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือบริษัทถูกให้ต้องรับผิดชอบใด ๆ จากการที่ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการของทางบริษัทเพื่อจุดประสงค์ข้างต้น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ
 3. ลูกค้ารับรองว่าข้อมูลที่ให้แก่บริษัทตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการฉนับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทุกประการ หากบริษัทตรวจพบว่าลูกค้าปลอมแปลงข้อมูลและเอกสาร และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ในการซื้อสินค้าและบริการนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทและผู้ถูกแอบอ้างในทุกประการ